Image - Statue of Liberty
Image - Central Park
Image - New York City skyline
Image - HSS exterior

Uluslararası Merkez

English  |  Español  |  中文 (Chinese simplified)  |  Ελληνικά (Greek)  |  Italiano  |  Türkçe (Turkish)  |  العربية (Arabic)

New York Þehri Ýçinde ve Dýþýnda

Hospital for Special Surgery, dünyanýn en güzel þehirlerinden birinde yer almaktadýr. Uluslararasý Merkez personeli, New York þehrinde kalýrken yerel restoranlar, oteller ve eðlence merkezlerinden nasýl yararlanacaðýnýz konusunda size ve ailenize memnuniyetle turist bilgileri verir. Lütfen daha fazla bilgi için Semt Rehberine bakýnýz ya da bizimle iletiþim kurunuz.

New York þehrinde engelliler için eriþim olanaklarý, New York þehri valiliði Engelliler Birimi Baþkanlýðýnýn http://www.nyc.gov/html/mopd/html/recreation.html adresindeki sitesinde yer alýr.

Ayrýca, New York þehrinin http://www.nycvisit.com/ adresindeki resmi web sitesinde New York þehrinde yer alan etkinlikler takvimini ve turist bilgilerini bulabilirsiniz.